Turvallisesti Yhdessä

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on luonut Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen edistääkseen lasten ja nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia niin partiossa kuin sen ulkopuolellakin. Tavoitteena on muodostaa turvallinen toimintaympäristö. Turvallisuutta edistämään SP-FS on lisäksi laatinut myös seuraavat ohjeistukset: TurvallisuusohjeetTurvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesilläSuomen Partiolaisten kriisitiedotusohje sekä Suomen Partiolaisten päihdeohje.

Turvallisesti yhdessä -ohjeistusksen tarkoituksena on auttaa lasten ja nuorten kanssa toimivia johtajia ja aikuisia ennaltaehkäisemään ikäviä tilanteita, sekä ohjata heitä tarvittaessa toimimaan vastaavissa tilanteissa oikeilla tavoilla. Ohjeistuksen toimintaperiaattet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sekä SP-FS:n peruskirjaan.  Toimintaohjeen tavoitteena on, että partiolaiset sitoutuvat lasten turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviin toimintatapoihin: varmistamaan että lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat kuten YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa on määritelty. Ohjeistus koskee kaikkea partiotoimintaa ja siihen osallistuvia partiolaisia ja muitakin osallistujia.

Ohjeistuksen toimintaperiaatteita

Parijohtajuus ryhmissä

Jokaisella toimintaryhmällä on lähtökohtaisesti kaksi vastuujohtajaa. Vastuujohtajat ovat yhdessä vastuussa ryhmän toiminnasta ja kehityksestä.

Turva-aikuinen lippukunnassa

Jokaisella lippukunnalla on nimetty 1-2 täysi-ikäistä turva-aikuista, jotka tuntevat ohjeistuksen ja turvalliset toimintatavat ja jotka tukevat lippukuntalaisia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi turva-aikuinen on se, johon partiolainen itse, erityisesti lapsi tai nuori, voi puhua ja kertoa mahdollisesta kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen vastaa myös mahdollisista rikostaustan selvityksistä.

Hervannan Hukkien turva-aikuiset: Helena Lähdekorpi, puh. 040-7050139, helena.lahdekorpi(a)partio.fi ja Tuire Strömmer-Hörkkö, puh.050-5335353, tuire.strommer-horkko(a)partio.fi

Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus

Jokainen lippukuntatoiminnassa mukana oleva täysi-ikäinen suorittaa verkkokoulutuksen. Koulutuksen suorittaa myös jokainen alle 18-v ryhmänjohtaja. Koulutus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se uusitaan. Koulutus suoritetaan omalla PartioID-tunnuksella osoitteessa http://moodle.partio.fi/

Vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 tuli Suomessa voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, jonka mukaan lippukunta voi tarvittaessa selvittää vapaaehtoisen rikostaustan.

Lippukunta pyytää vapaaehtoiseksi työntekijäksi hakevan rikostaustan selvityksen, kun kaikki kohdat täyttyvät:

  1. Lippukunta on hallituksen päätöksellä hyväksynyt keskusjärjestön tekemän
    Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen osaksi omaa toiminnan ohjeistustaan.
  2.  Henkilö ryhtyy ryhmän ainoaksi johtajaksi (pl. samoajaohjelmaan kuuluva
    ryhmän johtaminen).
  3. Tehtävään kuuluu säännöllistä ryhmän johtamista.
  4. Tehtävässä toimitaan pysyväisluontoisesti ja pääsääntöisesti yksin.
  5. Pesti kestää vähintään yhden toimintavuoden.

Lisätietoja

Lisää ohjeistuksesta voit lukea partion lippukuntasivulta.

(Tekstiä lainattu SP-FS:n Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksesta.)